Списание „Език и литература“ е издание на Съюза на филолозите българисти. То е основано през 1946 г. и сега е най-старото все още излизащо периодично филологическо научно списание у нас. Редакцията участва редовно в обявяваните конкурси в областта на литературата, езикознанието и културата и по този начин осигурява голяма част от средствата за отпечатването на списанието. Проектите не се планират и подготвят самоцелно и откъснато един от друг, а се замислят като части от едно взаимосвързано и хармонично цяло. Чрез тях редакцията се стреми да представи пред читателите си променящата се картина в модерната хуманитаристика.

       

Осъществяването на интердисциплинен дебат между различните научни области е сред важните задачи, стоящи пред редакционния екип при замислянето на всеки проект. Освен чисто научните цели стремежът при отделните проекти и разработки е те да носят и конкретни практически ползи както за образованието, така и за цялото общество. Разширяването на кръговете от читатели и автори е непрестанна грижа на редакцията, което спада към основните приоритети. За тази цел от 2017 г. списанието е регистрирано и като пълнотекстово онлайн-издание eISSN 2535-1036 (www.ezik-i-literatura.eu).