Двойно анонимно рецензиране

С оглед на заложените в дългосрочния план на редакцията теми за отделните броеве се провеждат подробни разговори с поканените автори, което цели те да бъдат ориентирани по отношение на централната тема и на техническите изисквания за оформление на статиите, както и за сроковете за представянето им. След постъпването си всяка статия се оглежда и преценява първично от отговорния редактор за конкретния брой, след което се подлага на двойно анонимно рецензиране и едва след това (след положителна оценка от анонимните рецензенти) влиза в предвидените редакционни процедури, в които участват активно всички членове на редакционната колегия. В състава на анонимните рецензенти са утвърдени български и чуждестранни изследователи специалисти в съответните научни области. С всяка година се разширява съставът на българските и чуждестранните анонимни рецензенти. При избора на анонимните рецензенти се има предвид техният научен профил. Когато някой анонимен рецензент смята, че даденият материал не отговаря на неговата компетентност или има други основания, може да се откаже, за което трябва да уведоми главния редактор, без да е длъжен да посочва причините. Личността на анонимните рецензенти е известна единствено и само на главния редактор, който е задължен да спазва принципа за поверителност. Анонимните рецензии и препоръките в тях се вземат от редакцията много сериозно предвид. Рецензиите трябва да са точни и обективни. Препоръките и забележките трябва да са аргументирани и формулирани ясно. Трайният стремеж на редакцията е всички публикации да отговарят на обичайното за списанието високо научно, езиково и стилистично равнище.