Етични норми

Списание „Език и литература“ е реферирано строго научно списание. Редакцията следва всички международни стандарти за приемане, обработка и публикуване на постъпващите материали. В основата на редакционната дейност и цялостната ѝ политика е съблюдаването етичните норми, които предвиждат предлаганите за публикация материали:

  • да са оригинални научни изследвания,
  • да не са публикувани на други места,
  • да се позовават и цитират коректно чужди изследвания,
  • да спазват авторските права,
  • да не са продукт на плагиатство,
  • да представляват научна новост,
  • при колективни изследвания да се съблюдават изискванията за правата и задълженията на съавторите.