От 1994 г. е станала традиционна за „Език и литература“ схемата всяка книжки да се организира около една централна тема в областта на езика, литературата, науката, културата и т.н., например „Най-новата българска литература“, „Българският език в училището и университета“, „Средиземноморската мисъл“, „Българистика в Китай, китаистика в България“, „Четвърт век най-нова българска литература“, „Българистика в Полша, полонистика в България“, „Езиков парламент“ и др. Тази особеност на тематичната организация е характерна за списанието, придава му специфичен облик и го отличава от останалата хуманитарна научна периодика у нас. Във всяка книжка се публикуват качествени и приносни текстове от най-значимите български езиковеди, литературоведи, фолклористи, етнолози, културолози и др., както и от видни чуждестранни автори.

Списанието „Език и литература“ като тематика и проблематика, като автори и сътрудници и като читателска аудитория е строго научно академично издание с най-широк филологически профил, който (освен езиковедски и литературоведски) обхваща и други хуманитарни области, като не събира еклектично на едно място различни публикации, а осъществява между тях плодотворни интердисциплинни дебати. Чрез публикации на български и чуждестранни автори „Език и литература“ разглежда проблеми на структурата на езика, философията и историята на езика и литературата, развойните тенденции в литературата, наратологията, поетологията, херменевтиката, семиотиката и т.н., вписвайки в единен диалогичен контекст езиковедски, литературоведски, философски, исторически, социологически и общометодологически проблеми. Една от основните линии в редакционната дейност е публикуване на статии, в които се проследяват най-новите теории и тенденции в световната наука. В съответствие с цялостната трайна политика на редакцията и със заложените тематични планове списание „Език и литература“ публикува редовно и целенасочено изследвания в областта на националното културно, езиково и литературно наследство, като по този начин допринася за утвърждаване на националния ни авторитет и идентичност и популяризира българските научни постижения в чужбина.

Редакцията на „Език и литература“ следва всички международни стандарти за приемане, обработка и публикуване на постъпващите материали. По предложение на отговорния редактор за конкретния брой след постъпването си всяка статия се подлага на двойно анонимно рецензиране и едва след това влиза в предвидените редакционни процедури. В състава на анонимните рецензенти са утвърдени български и чуждестранни изследователи специалисти в съответните научни области, чиито рецензии и препоръките в тях се вземат много сериозно предвид. Трайният стремеж на редакцията е всички публикации да отговарят на обичайното за списанието високо научно, езиково и стилистично равнище.

Списание „Език и литература“ е предназначено за широк кръг читатели – преподаватели, изследователи, студенти, учащи се във филологическите и другите хуманитарни факултети на българските и чуждестранните университети, кандидат-студенти, ученици, журналисти, литератори, културни дейци.