Списание „Език и литература“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH (European Reference Index for the Humanities). ESF Standing Committee for the Humanities (SCH) https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

За нас: сп. „Език и литература“

Списание „Език и литература“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH (European Reference Index for the Humanities).
ESF Standing Committee for the Humanities (SCH)
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp
Search Criteria: ISSN: 0324-1270
Journal Title: Ezik i literatura
Discipline: Linguistics
Cat. 2011: NAT

Списание „Език и литература“ е издание на Съюза на филолозите българисти. То е основано през 1946 г. и сега е най-старото все още излизащо периодично филологическо научно списание у нас. В него се публикуват материали (статии, обзори, научни съобщения, преводи, рецензии и хроника на събитията във филологическата област и пр.), посветени на езика, литературата, културата, историята, образователното дело и др. Стремежът на редакцията е всяка книжка да е разработена около един тематичен център, оформен като специален блок. Успоредно с това във всеки брой отделяме достатъчно място и за материали извън тази тематика.

Редакцията приема с благодарност предложения за рецензиране на научни трудове. В списанието се публикуват и материали, които разглеждат дискусионни теми, както и такива, чиито постановки не съответстват или противоречат на собствените убеждения и научни представи на членовете на редакционния екип.